ViboR
Vibor > Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov
Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Eno glavnih vodil in tudi najpomembnejših vrednot podjetja Vibor d.o.o., Brnčičeva 41D, 1231 Ljubljana, (v nadaljevanju: Vibor d.o.o.) je dosledno spoštovanje pravic in zakonodaje.

Zavedamo se odgovornosti pri ravnanju z osebnimi podatki naših strank, potencialnih naročnikov, obiskovalcev spletne strani vibor.si in vseh posameznikov, ki ob stiku z nami razkrijejo svoje osebne podatke (v nadaljevanju: uporabniki) in zagotavljamo ter se zavezujemo, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabljali izključno v namene, navedene v tem dokumentu (Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov).

V tej Politiki varstva zasebnosti in osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) opredeljujemo načine zbiranja osebnih podatkov uporabnikov, namene, za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)).

1. Osebni podatki

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Lastnik spletnega mesta, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, izvedeno v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Lastnik spletne strani zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov na naslednjih pravnih podlagah: • privolitev (soglasje) posameznika,

Lastnik spletne strani ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, razen kadar mu uporabniki to omogočite oz. v to privolite:

Časovno obdobje, v katerem lastnik spletne strani hrani zbrane podatke, je natančneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov.

2.1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja

Podjetje Vibor d.o.o., zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:

2.2. Obdelava na podlagi zakonov in pogodbenih dogovorov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi za zagotovitev vaših osebnih podatkov; v primeru, da osebnih podatkov ne boste zagotovili, s ponudnikom ne boste mogli skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne bo mogel izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi.

3. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Vibor d.o.o., Brnčičeva 41D, 1231 Ljubljana. Podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Vibor d.o.o. je dosegljiva na info@vibor.si.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Podjetje Vibor d.o.o. zbranih osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države, razen v primeru izjem.

Med izjeme spadajo:

5. Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki se jih z osebno in eksplicitno privolitvijo zaupali podjetju Vibor d.o.o. z ob registraciji, prijavi na e-novice, prenosu e-publikacij ali z oddajo povpraševanja, hranimo do vašega preklica.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov skrbimo večplastno. Osebne podatke hranimo v digitalni obliki, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. V podjetju Vibor d.o.o., Brnčičeva 41D, 1231 Ljubljana, telefon +386(0)1 561 33 21, SI56 0208 5001 4200 098 (odprt 5.2.2001, NLB d.d.) jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih do vašega preklica, vendar ne dlje, kot traja maksimalna doba hrambe. Ustrezno so varovani tudi poslovni prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

Osebne podatke posameznika lahko podjetje Vibor d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike in 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank oziroma za vse ostale uporabnike ter do odjave naročnika na e-novice oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

V času upravljanja osebnih podatkov ima na zahtevo posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Račune v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost podjetje hrani še 10 let po poteku leta izdaje računa.

7. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na elektronski naslov info@vibor.si, ali z navadno pošto na naslov Vibor d.o.o., Brnčičeva 41D, 1231 Ljubljana. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8. Ravnanje v primeru kršitev

Podjetje podjetju Vibor d.o.o., Brnčičeva 41D, 1231 Ljubljana bo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika.

Vsakega od prizadetih bo o morebitnih kršitvah obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Ljubljana 01. 04. 2021

Vibor d.o.o., Brnčičeva 41D, 1231 Ljubljana

pon.-čet. 7:30 in 16:00, pet. 7:30 in 14:00
© 2024 Vibor d.o.o. Vse pravice pridržane
Produkcija: Kokos Agency